Allmänna villkor

Här är våra allmänna villkor så att du vet dina rättigheter och skyldigheter såväl som våra.

Senast uppdaterad: 2021-03-23
Version: 1.1

Om du inte har ingått ett separat SaaS-avtal med oss, berättar dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som nämns i det) villkoren för under vilka omständigheter du har rätt att nyttja våra tjänster (https://www.zigned.se och våra API/SDK:er)(tillsammans "plattformen” eller "tjänsterna"), samt all information och data som du har gjort tillgänglig i samband med tjänsterna ("servicedata").

Om du har ingått ett separat SaaS-avtal med oss ​​för dig, dina anställda och konsulter som använder tjänsterna, kommer det avtalet att gälla i stället för dessa allmänna villkor om så specificerat.

Läs dessa allmänna villkor noggrant innan du börjar använda tjänsterna. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av detta för framtida referens.

Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du accepterar dessa allmänna villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa allmänna villkor, får du inte använda tjänsterna och vi förbehåller oss rätten av stänga av dessa för dig.

Andra tillämpliga villkor

Dessa allmänna villkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av tjänsterna:

Vår integritetspolicy, som anger villkoren för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss.

01. Introduktion

Zigned AB ("Zigned", "oss", "vår" eller "vi") är leverantören av tjänsterna och operatören av plattformen. Vi är registrerade i Sverige under org.nr: 559279-9224 och har vårt säte på Edinsvägen 2, c/o Ludvig Edström, 131 45 Nacka. Vårt momsnummer är SE559279922401.

02. Ändringar av dessa villkor

Vi kan ändra dessa allmänna villkor när som helst genom att ändra denna sida. I förekommande fall (till exempel om ändringarna begränsar dina rättigheter eller ökar dina skyldigheter) kommer vi också att meddela dig om ändringarna genom att skicka ett e-postmeddelande - om möjligt, en rimlig tid i förväg.

Kontrollera denna sida då och då och överväg noga alla e-postmeddelanden vi skickar till dig, eftersom ändringarna i allmänna villkoren kommer att vara bindande för dig.

03. Användarkonto

Om du registrerar dig för ett konto på plattformen (inklusive via tredje parts autentisering), är du ansvarig för all användning av våra tjänster med dina kontouppgifter och för att skydda dina kontouppgifter från obehörig användning. Du ansvarar också för säkerheten för alla datorer som du loggar in på ditt konto.

När det gäller ett företag garanterar du att du har befogenhet att binda företaget (som avtalspart) till dessa allmänna villkor. För en person garanterar du härmed att du är 18 år eller äldre eller, om du inte är det, att du har ditt förälders eller vårdnadshavares samtycke till att använda tjänsterna i enlighet med dessa allmänna villkor.

04. Rättigheter som vi ger dig

Vi ger dig en icke-exklusiv, icke överförbar, återkallbar rätt att installera och använda tjänsterna tillgänglig på https://www.zigned.se, enbart för ditt privata bruk eller för din interna affärsverksamhet och i enlighet med dessa allmänna villkor.

Denna licens kommer att gälla tills och om dessa allmänna villkor upphör av dig eller oss. Du lovar och samtycker till att du endast kommer att använda tjänsterna, dokumentationen och servicedata inom ramen för denna licens och begränsningar, villkor som anges i dessa allmänna villkor, och att du inte kommer att distribuera eller överföra tjänsterna, dokumentationen eller servicedata, eller någon del av dem.

Du erkänner att alla immateriella rättigheter i tjänsterna, dokumentationen, servicedata och plattformen var som helst i världen tillhör oss eller våra licensgivare (även efter installation på en dator eller annan elektronisk enhet som ägs av dig eller integration i ditt system), och att du har inga rättigheter till tjänsterna, dokumentationen, servicedata eller plattformen utom rätten att använda var och en av dem i enlighet med villkoren i dessa allmänna villkor.

I händelse av att du bryter mot villkoren för den licens som du har beviljats ​​här och sådant överträdelse resulterar i skapandet av derivatverk av tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata ("förbättringar") tilldelar du härmed äganderätten till alla sådana förbättringar, utan några motkrav på ersättning. Sådant uppdrag hindrar oss inte från att vidta några rättsliga eller andra åtgärder mot dig för överträdelse av dessa villkor, inklusive för intrång i våra immateriella rättigheter.

05. Tjänster

Ibland kan vi introducera nya tjänster, funktioner eller funktionalitet för tjänsterna. Dessa allmänna villkor kommer att gälla sådana nya tjänster, funktioner eller funktionalitet, såvida de inte kommer med separata eller ytterligare villkor, i vilket fall du kommer att krävas att godkänna sådana separata eller ytterligare villkor innan du får använda de nya tjänsterna, funktionerna eller funktionalitet.

Vi åtar oss att tjänsterna kommer att utföras i enlighet med dokumentationen och med rimlig noggrannhet och omsorg. Detta åtagande ska inte tillämpas på omfattningen av någon avvikelse som orsakas av din användning av tjänsterna i strid med våra instruktioner eller dessa allmänna villkor, eller någon ändring eller ändring av tjänsterna eller programvaran som används i tillhandahållandet av Tjänster från tredje part som inte är auktoriserade av oss. Du förstår och samtycker till att vi inte har någon skyldighet att ändra programvara för att stödja din användning av tjänsterna.

Vi garanterar inte att: Tjänsterna kommer att kunna hitta alla sårbarheter för dataskydd och inte heller kunna begränsa alla former av icke-samtycklig åtkomst till dina eller dina kunders data. Du ansvarar för installation, integration och implementering av våra tjänster på din webbplats (er)och/eller enheter; eller

Du erkänner vidare att förslagen från oss i samband med korrigeringar (vare sig det gäller uppdateringar, korrigeringar eller övervakningstjänster) tillhandahålls endast för allmän information och inte har gjorts med dina specifika krav i åtanke. Det är därför inte avsett att motsvara specifikt riktade råd till dig.

06. Åtkomst till tjänsterna

Du erkänner att omfattningen av din användning av tjänsterna kommer att bero på vad du betalar för.

Om du när som helst använder tjänsterna och överskrider gränsen för vad du betalat för kommer vi att debitera dig och du kommer att betala den aktuella ersättning som gäller för den användning du nyttjat. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att meddela dig när gränsen för gratis dokumentation, tjänster, funktioner eller funktionalitet går; Vi tar dock inget ansvar för att underlåta att göra detta. Du är ensam ansvarig för att övervaka din användning av tjänsterna inom de tillåtna gränserna.

Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att tjänsterna fungerar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, garanterar vi inte att tjänsterna alltid kommer att finnas tillgängliga eller vara oavbrutna. I synnerhet vid:

Underhållstjänster: Tjänsterna kommer inte att vara tillgängliga för dig när vi utför underhållstjänster. Vi kommer att sträva efter att utföra dessa tjänster utanför den normala drifttiden och ge dig minst tre timmars skriftlig varsel (via e-post där det är möjligt); Du erkänner dock att detta kanske inte är möjligt i brådskande fall.

Kommunikationsnätverk: Tjänsterna kan bli föremål för begränsningar, förseningar och andra problem som är förknippade med användningen av kommunikationsnät och anläggningar.

Vi ansvarar inte för om tjänsterna inte är tillgängliga när som helst eller under någon period på grund av en händelse eller orsak utanför vår kontroll.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta din tillgång till eller användning av tjänsterna utan föregående meddelande i händelse av att du bryter mot dessa allmänna villkor eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor.

07. Använda tjänsterna

Du får inte distribuera eller överföra tjänsterna, dokumentationen eller servicedata till någon tredje part eller göra om någon del av tjänsterna, dokumentationen eller tjänsten.

Licensen som du har getts för att installera och använda tjänsterna, dokumentationen och servicedata tillåter dig inte att göra, och du får inte göra eller tillåta någon tredje part att göra något av följande:

 • Bädda in våra tjänster, dokumentation eller servicedata i någon produkt från din eller någon tredje part;
 • Göra tillgängliga genom automatiserade eller manuella medel någon del av tjänsterna, dokumentationen eller servicedata, genom “webcrawler”, “webscraping”, “spidering” eller på annat sätt;
 • Kopiera eller få åtkomst till alla eller någon del av tjänsterna, dokumentationen eller servicedata annat än via gränssnittet(-en) tillhandahållna av oss;
 • Använda “webcrawler”, bots eller skript för att kopiera eller komma åt någon del av tjänsterna, dokumentationen eller servicedata; eller
 • Omgå eller försöka åsidosätta alla säkerhetsfunktioner som vi har installerat kring tjänsterna, dokumentationen eller servicedata

Du får inte använda tjänsterna:

 1. på något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning;
 2. på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt;
 3. i syfte att skada eller försöka skada någon individ eller organisation på något sätt;
 4. att medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända allt material som inte uppfyller våra innehållsstandarder (se nedan);
 5. att överföra eller anskaffa sändning av oönskat eller obehörigt reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande uppmaning (spam); och/eller
 6. att medvetet överföra all data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangenttrycksloggar, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som är utformade för att påverka driften av något datorprogramvara eller hårdvara.

Du samtycker också till att inte:

 1. förutom vad som annars är tillåtet i allmänna villkoren eller tillåtet enligt tillämplig lag som inte kan uteslutas genom avtal mellan parterna:
  1. kopiera, skapa derivatverk från hela eller någon del av programvaran som används i tillhandahållandet av tjänsterna eller dokumentationen eller servicedata i någon form på något sätt;
  2. omvänd kompilering, demontering, omforma eller på annat sätt reproducera till mänsklig synlig form av hela eller någon del av programvaran som används i tillhandahållandet av tjänsterna.
 2. använda tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata för att tillhandahålla tjänster till tredje parter, och särskilt för att inte använda tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata för något projekt som inte ägs eller används av dig;
 3. licensiera, sälja, överföra, tilldela, distribuera, visa, avslöja eller på annat sätt kommersiellt utnyttja tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata, eller på annat sätt göra tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata tillgängliga för tredje part.

Om du vill använda tjänsterna, dokumentationen och/eller servicedata för de ändamål som är förbjudna i punkterna (B) och/eller (C) ovan, vänligen maila oss på info@zigned.se så att vi kan diskutera en annan licens med dig.

Följande innehållsstandarder gäller för allt material som du tillhandahåller Zigned eller på annat sätt ger Zigned tillgång till ("Material"). Standarderna gäller för varje del av material såväl som för dess helhet.

Material måste:

 1. vara korrekt (där de anger fakta);
 2. verkligen hållas (där de uttalar åsikter); och/eller
 3. följa tillämplig lag i alla länder från vilka de berörda personerna tillhör.
 4. Material får inte:
  1. innehålla sånt som är kränkande eller hotande mot någon person eller organisation;
  2. främja sexuellt uttryckligt material, våld eller diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
  3. kränka någon annan persons upphovsrätt, databasrätt eller varumärke;
  4. troligtvis vilseleda någon person eller organisation;
  5. göras i strid med laglig skyldighet till en tredje part, till exempel en avtalsenlig tull eller en förtroendeplikt;
  6. hota, missbruka eller invadera någon annans integritet eller orsaka irritation, besvär eller onödigt ångest;
  7. vara troligt att trakassera, upprörd, generad, larma eller irritera någon annan person eller organisation;
  8. användas för att efterge sig någon person, eller för att förmedla din identitet eller anknytning till någon person eller organisation;
  9. ge intrycket att de härstammar från oss.

08. Inköp

Om du väljer att använda våra tjänster, accepterar du att betala oss avgifter i enlighet med relevant prissättning.

Beroende på vilken omfattning du valt att använda våra tjänster kommer våra tredjepartslösningar för betalningar (och härmed godkänner du användningen av sådana) att belasta dina angivna betalmedel för den tillämpliga avgiften i förväg. Avgifterna återbetalas inte, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa allmänna villkor.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillhandahålla tjänsterna förrän den relevanta avgiften har erhållits i fullständiga medel.

Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra våra avgifter eller betalningsplaner. Om du inte samtycker till en sådan ändring måste du be oss ta bort ditt konto via e-post till support@zigned.se och sluta använda tjänsterna direkt efter det att den nya avgiften eller betalningsplanen träder i kraft, då dessa villkor kommer att anses ha avslutats av dig. Vi debiterar dig endast för perioden före uppsägning och baserat på den gamla avgiften eller betalningsplanen. Om du accepterar en sådan ändring (som kommer att betraktas från din fortsatta användning av tjänsterna efter det att den nya avgiften eller betalningsplanen träder i kraft) kommer din nästa räkning att inkludera de nya avgifterna.

09. Projektdata och rättigheter som du ger oss

Vi kräver inga immateriella rättigheter i och till ditt material, projekt eller applikationer som du använder tjänsten till att ta fram och/eller utveckla.

Men för att möjliggöra din användning av tjänsterna måste vi dock kontrollera delar av din webbplats kodstruktur. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, information som hänför sig till vilka tredjepartsleverantörer du använder, vilka cookies och annan spårningsteknologi som används, vilka policyer som har skapats genom din användning av zigned-kontot och samtyckesregister från dina kunder. (tillsammans "Kontoinformation"). För dessa ändamål kräver vi, och du ger oss härmed, en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att lagra, använda, reproducera, visa och överföra kontoinformationen och allt annat material som överförs via tjänsten i den utsträckning som krävs för att aktivera din användning av tjänsterna, inklusive övervakningstjänster. Denna licens kommer att gälla tills och om dessa allmänna villkor inte sägs upp av dig eller oss.

10. Ansvarsbegränsning

Du samtycker till följande begränsningar av vårt ansvar gentemot dig:

 • Uteslutning av vissa förluster: Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust av vinst, affär, förväntat besparingar, goodwill eller affärsmöjlighet, affärsavbrott, förlust eller korruption av data eller information eller för någon särskild, indirekt eller följdförlust eller skada, oavsett vad som uppstår enligt dessa allmänna villkor; och
 • Ansvarsbegränsning: Vårt maximala aggregerade ansvar gentemot dig i kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse eller brott mot lagstadgad tull), fel representation, återbetalning eller på annat sätt, som uppstår i samband med utförandet eller påtänkta utförandet av dessa allmänna villkor ska begränsas till det sammanlagda beloppet av avgifter som du betalat till Zigned under den tre månaders period som omedelbart föregick händelsen som gav upphov till ditt skadeståndskrav. På grund av tjänsternas karaktär tar vi inte ansvar för skador orsakade av fel eller utelämnanden i något innehåll eller utelämnanden i någon information, instruktioner eller skript som du tillhandahåller oss i samband med tjänsterna eller några åtgärder som vidtagits av oss (eller inte tas av oss) i din riktning.

Ingenting i dessa allmänna villkor ska utesluta någon av parternas ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig felaktig presentation eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av lagen.

Alla garantier, villkor, framställningar eller andra villkor som antyds av lagar eller gemensam lag i samband med tjänsterna, dokumentationen, tjänsteuppgifterna och den plattform som tillhandahålls av oss är exkluderade till fullo tillåtna enligt lag.

11. Skadestånd

Du bör försvara och skydda Zigned mot fordringar, handlingar, förfaranden, förluster, skador, utgifter och kostnader (inklusive utan begränsning domstolskostnader och rimliga juridiska avgifter) som uppstår till följd av eller i samband med din användning av tjänsterna, dokumentation, servicedata eller plattform i strid med dessa allmänna villkor eller andra avtal som avses i dessa allmänna villkor.

12. Uppsägning

Du kan säga upp dessa allmänna villkor när som helst, av någon anledning, genom att be oss ta bort ditt konto via e-post till support@zigned.se och upphöra med all användning av tjänsterna, dokumentationen och servicedata.

Vi kan säga upp dessa allmänna villkor med dig omedelbart, utan föregående meddelande, i händelse av att du begår ett väsentligt eller ihållande brott mot dessa allmänna villkor, tjänsterna upphör, vi förlorar rätten att tillhandahålla dig tjänsterna eller där bestämmelsen av tjänsterna blir olaglig.

Vid uppsägning:

 • alla rättigheter som tilldelas dig enligt dessa allmänna villkor, ska upphöra;
 • du måste upphöra med alla aktiviteter som är godkända enligt dessa allmänna villkor, inklusive användning av tjänsterna, dokumentationen och servicedata;
 • alla avgifter som ska betalas till oss enligt dessa allmänna villkor ska förfalla och debiteras omedelbart, trots någon annan bestämmelse; och
 • du måste omedelbart avinstallera, radera eller ta bort tjänsten och/eller programvaran från all datorutrustning som du har eller kontrollerar, och förstöra eller returnera alla kopior av all programvara som används i tillhandahållandet av tjänsterna.

13. Andra viktiga termer

Tilldelning och andra transaktioner: Du får inte tilldela, överföra, del licensiera eller handla på något annat sätt med någon av eller alla dina rättigheter enligt dessa allmänna villkor, utan vårt förut skriftliga medgivande.

Avstående: Avstående från någon rätt eller åtgärd enligt dessa allmänna villkor eller enligt lag är endast effektiv om det ges skriftligt och ska inte anses som ett avstående från efterföljande överträdelser eller fallissemang. Ett misslyckande eller försening av en part att utöva någon rätt eller rättsmedel som tillhandahålls enligt dessa allmänna villkor eller enligt lag ska inte utgöra ett undantag från den eller någon annan rätt eller åtgärd, och heller inte förhindra eller begränsa ytterligare utövande av den eller någon annan rätt eller åtgärd.

Skiljedom: Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, ska den anses modifierad i den minsta grad som krävs för att göra det giltigt, lagligt och verkställbart. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Alla sådana ändringar av eller radering av en bestämmelse eller delbestämmelse påverkar inte giltigheten och genomförbarheten för resten av dessa allmänna villkor.

Förhållande: Ingenting i dessa allmänna villkor är avsett att eller ska anses upprätta något partnerskap eller joint venture mellan någon av parterna eller utgöra någon part som representant för en annan part.

Tredjeparts rättigheter: Ingen annan än en part i dessa allmänna villkor, deras efterträdare och tillåtna innehavare, har någon rätt att verkställa någon av dess villkor.

Hela avtalet: dessa allmänna villkor och alla dokument som nämns i dem utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, framställningar och förståelser mellan dem, vare sig de är skriftliga eller muntliga, avseende dess ämne.

Jurisdiktion/gällande lag: Dessa allmänna villkor, dess ämne och dess bildning (och eventuella tvister eller anspråk utan kontraktsregler) regleras av svensk lag. Vi samtycker båda till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Sverige.

14. Kontakta oss

För att kontakta oss eller om du har problem med tjänsterna, vänligen maila support@zigned.se

Kontakta oss